... 
เว็บไซต์บริการสื่อการเรียนการสอน
รวบรวมโดย ว่าที่ ร.ต.องอาจ ชาญเชาว์
หมายเหตุ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ในส่วนที่เสร็จแล้วจะปรากฎ *** อยู่หลังเมนูนั้นครับ
(e-mail : ongarge@gmail.com)

สื่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

... ลูกสัตว์ต่างๆ ***
... ภาษาไทย ม.๑-๓ ชุดที่ ๒ ... ภาษาไทย ม.๔-๖


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
... สื่อคณิตศาสตร์ทำจากภาษา JAVA
... แบบฝึกบวกลบคูณหารประถมศึกษา ***
... การวัด(Download เอาไปติดตั้งในเครื่อง)
... คณิตศาสตร์ครูพงศักดิ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
... การดำรงชีวิตของสัตว์ ... โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
... การทดลองทางวิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (download)
ภาษาอังกฤษ ป.๑  
 
ภาษาอังกฤษ ป.๒  
ภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
..วิดีโอภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ..เอกสารเรียนภาษาอังกฤษ


ศิลปะ


ภาษาอังกฤษทั่วไป
..วิดีโอสอนภาษาอังกฤษ


สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
..พจนานุกรมพุทธศาสตร์
..เศรษฐกิจพอเพียง

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
..การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML(encodeใหม่ด้วย)
.. computer เบื้องต้น
..การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA
..บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
..ตัวอย่างผลงานภาษา JAVA
..สาระเกี่ยวกับ Linux
..คู่มือการใช้ฐานข้อมูลในระบบเครือข่าย(ของเดิม)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
ความรู้ทั่วไปและความรู้สำหรับครู
..การนิเทศการศึกษา
..ครูสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน


ข้อสอบอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด สพป.ชพ.๒
..ข้อสอบอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด สพป.ชพ.๒ ..เอกสารข้อสอบอิงมาตรฐานฯ สพป.ชพ.๒
ครบเครื่องเรื่องงานวิจัย
ทั่วไป
ทรัพยากรในระบบเครือข่าย
..โปรแกรม postnuke
..การแนะแนวการศึกษาและชีวิต
..ตัวชี้วัดกลุ่มสาระต่างๆ
..การสร้างสื่อการสอน
..การสร้างสื่อ e-Learning เชิงปฏิสัมพันธ์
..ชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อ e-Learning (PDF)
..software
..เพลงเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร
..เพลงชุมพรชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ
..การคำนวณค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSSกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รวบรวมโดยว่าที่ ร.ต.องอาจ ชาญเชาว์  นายนรินทร์ ชัยดิษฐอดุลย์

ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.๒

..