เมนูหลัก

แบบทดสอบสอบอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด โดย สพป.ชพ.2
5 กลุ่มสาระหลัก ( ไทย วิทย์ คณิต สังคม ภาษาอังกฤษ )

(แบบทดสอบยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
หากเพื่อนครูพบข้อบกพร่องใดๆกรุณาติดต่อ องอาจ ชาญเชาว์ ongarge@gmail.com เพื่อการปรับปรุงต่อไป)

______________________________________________________________________________

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 26 ข้อ

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 จำนวน 19 ข้อ

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 จำนวน ๔๐ ข้อ (มฐ.๑ ท ๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ - ท ๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๙)

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 จำนวน ๒๕ ข้อ (ท ๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ - ท ๒.๑ ตัวขี้วัดที่ ๖)

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 จำนวน ๑๘ ข้อ ( ท ๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ - ท ๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๖)

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 จำนวน ๓๗ ข้อ (ท๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ - ท ๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๔)

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

...  วิทยาศาสตร์ จำนวน 120 ข้อ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

... วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1 จำนวน 66 ข้อ ( (มฐ.ส.1.1 ป.3/1 - มฐ. ส 3.2 ป. 3/3)

... วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 2 จำนวน 40 ข้อ (มฐ.4.1 ป.3/1- มฐ.5.1 ป.3/1)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ... วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 105 ข้อ (มฐ.1.1 ต.1 - มฐ.4.2 ต.1)

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุด 1

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

... วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

... วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

... วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

... วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

... วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

... วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

... วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่2

... วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ (crossword)

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ ๑ จำนวน ๕๘ ข้อ (มฐ. ท.๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ - มฐ. ท.๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ )

... วิชาภาษาไทย ชุดที่ ๒ จำนวน ๔๖ ข้อ (มฐ ท๓.๑ ตัวชี้วัด ๑ - มฐ ท๕.๑ ตัวชี้วัด๔)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

... วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

 ... วิชาวิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

... วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

... วิชา ภาษาอังกฤษ

... crossword

 

 

 

 

...